Văn Nhân 2022

Kết quả tuyển sinh lớp Một trường Tiểu học Cam Lộc 1, năm học 2015-2016

 Căn cứ khoản 1, Điều 42 của văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 481/PGDĐT ngày 22 tháng  6 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp Một năm học 2015-2016;
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp Một do Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh giao cho trường Tiểu học Cam Lộc 1 năm học 2015-2016;
Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét tuyển học sinh lớp Một tại Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 22/7/2015,

Nay trường Tiểu học Cam Lộc 1 thông báo kết quả cho toàn thể phụ huynh được biết về danh sách được xét chọn vào học lớp Một tại trường Tiểu học Cam Lộc 1, năm học 2015-2016 ( xem tại đây )

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015 TIỂU HỌC CAM LỘC 1

( Nguồn: Tiểu học Cam Lộc 1 )

Tin mới

Các tin khác

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн