Văn Nhân 2022

Hướng dẫn Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2014-2015

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn qui trình và hồ sơ tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường như sau:

I. QUI TRÌNH:
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi. Bản kế hoạch tổ chức Hội thi phải được thông báo đến giáo viên ít nhất 1 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi. Nội dung bản kế hoạch theo qui định tại khoản 1 - điều 16 của Thông tư.
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập:
a) Ban tổ chức Hội thi. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tổ chức theo qui định tại điều 12 của Thông tư.
- Cấp trường không thành lập Ban Thư ký nên trong thành phần của Ban tổ chức Hội thi phải có Thư ký.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Thư ký Hội thi theo qui định tại điều 13, điều 14 của Thông tư.
b) Hội đồng Khoa học cấp trường để đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng NCKHSPUD). Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của Hội đồng khoa học cấp trường do Hiệu trưởng quyết định.
3. Trưởng Ban tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập:
a) Ban đề thi: Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đề thi do Hiệu trưởng quyết định.
b) Ban giám khảo: Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám khảo theo qui định tại điều 15 của Thông tư.
4. Sau khi có kế hoạch tổ chức Hội thi, các tổ chuyên môn đăng ký giáo viên dự thi. Chọn giáo viên dự thi, nhà trường cần tính đến giáo viên của trường mình có đủ điều kiện theo qui định để dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố trong những năm tiếp theo. Các giáo viên dự thi nộp cho Ban tổ chức Hội thi SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD. Các SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD đã được Hội đồng khoa học nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại..
5. Ban tổ chức Hội thi sắp xếp lịch thi giảng và tổ chức cho giáo viên bốc thăm tiết dạy trước thời điểm thi giảng 1 tuần.
6. Tổ chức chấm SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD.
7. Tổ chức thi và chấm thi bài kiểm tra năng lực. Căn cứ vào nội dung thi để qui định thời gian cho phù hợp. Tổ chức thi trước thời điểm thi giảng 1 tuần.
8. Tổ chức thi giảng tại lớp học.
9. Thư ký tổng hợp kết quả thi.
10. Trưởng Ban tổ chức tiến hành họp để đánh giá việc tổ chức và kết quả thi, báo cáo Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp giấy chứng nhận công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

II. HỒ SƠ:
Sau khi tổ chức Hội thi, nhà trường phải tập hợp và sắp xếp hồ sơ để lưu trữ. Hồ sơ gồm có:
- Kế hoạch tổ chức Hội thi.
- Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp trường.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi.
- Quyết định thành lập Ban đề thi.
- Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi.
- Quyết định công nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho các giám khảo.
- Đề thi và hướng dẫn chấm bài kiểm tra năng lực.
- Biên bản bốc thăm tiết dạy bắt buộc.
- Lịch thi các tiết dạy (tự chọn và bắt buộc).
- Các Phiếu chấm điểm của cá nhân (SKKN, bài thi năng lực), Phiếu đánh giá tiết dạy, Phiếu tổng hợp kết quả chung ở từng nội dung thi.
- Tổng hợp chung kết quả thi.
- Bài thi năng lực của giáo viên.
- Giáo án các tiết thi giảng (kể cả giáo án điện tử).
- Các SKKN, sản phẩm NCKHSPUD.
- Mẫu Giấy chứng nhận công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
    Nhà trường căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của ngành, tổ chức Hội thi Giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc trước 20/11 của năm học. Báo cáo kết quả Hội thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 20/11.

Căn cứ hướng dẫn trên và tình hình thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng các trường hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, thống nhất.

Tin mới

Các tin khác

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн