Văn Nhân 2023

Hướng dẫn Bồi dưỡng thường xuyên 2014 - 2015

Thực hiện công văn số 782/SGD&ĐT-GDTH ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn nội dung BDTX cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học năm học 2014 – 2015;

công văn số 506/PGDĐT ngày 14/7/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc hướng dẫn nội dung BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2014 – 2015, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể về BDTX năm học 2014-2015 dành cho cấp tiểu học như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng
    - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tấm gương nhà giáo mẫu mực.
    - Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học.
    - Bổ sung nâng cao một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến tất cả các bộ môn trong nhà trường, thực hiện nhân rộng việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới, quan tâm đến giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tiểu học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng cán bộ quản lí, của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục.
     II. Nội dung và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
    1. Nội dung bồi dưỡng 1 (gọi tắt là Nội dung 1)
    a) Các chuyên đề bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (có công văn triệu tập riêng):
           - Chuyên đề 1: Tập huấn phương pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đối với giáo viên phổ thông. (Sở tổ chức tập huấn lớp cốt cán).
    Thời gian:  dự kiến trong tháng 8/2014
- Chuyên đề 2: Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học. (Sở tổ chức tập huấn lớp cốt cán )
 Thời gian: dự kiến trong tháng 9/2014
- Chuyên đề 3: Tập huấn kiểm tra đánh giá và phương pháp dạy nghe nói Tiếng Anh tiểu học (Sở tổ chức tập huấn cho tất cả giáo viên Tiếng Anh tiểu học ).
 Thời gian: dự kiến tháng 10/2014.
b) Các chuyên đề bồi dưỡng cấp thành phố do Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
- Chuyên đề 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiếp tục Bồi dưỡng hoàn thiện kĩ năng thực hành thiết kế Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
- Chuyên đề 2: Phòng Giáo dục tập huấn công tác tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới cho các trường tiểu học.
Ngoài các chuyên đề trên Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai lại chuyên đề 1 và chuyên đề 2 sau khi đi tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Nội dung bồi dưỡng 2 (gọi tắt là Nội dung 2)
-  Các chuyên đề bồi dưỡng Chính trị hè 2014.
-  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
3. Nội dung bồi dưỡng 3 (gọi tắt là Nội dung 3)
     Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai 04 mô đun  TH35, TH36, TH39, TH40 cho giáo viên toàn trường để làm kế hoạch tự học trong cả năm học. Đồng thời, Hiệu trưởng phải có kế hoạch hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc...cho giáo viên. Nguồn tài liệu khai thác để bồi dưỡng truy cập theo địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn.
    III. Hồ sơ về công tác BDTX trong nhà trường
    1. Các văn bản lưu trữ
    -  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác BDTX của các cấp.
-  Kế hoạch triển khai BDTX hàng năm của trường và của mỗi giáo viên.
- Danh sách tổng hợp đăng ký môđun BDTX của giáo viên.
- Quyết định của Hiệu trưởng phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán BDTX cấp trường.
- Đề kiểm tra các nội dung 1 và nội dung 3.
- Bài kiểm tra các nội dung 1 và nội dung 3.
- Các bảng điểm kiểm tra giáo viên nội dung 1, nội dung 2 và nội dung 3.
- Bảng tổng hợp kết quả BDTX của từng cán bộ quản lý, giáo viên.
- Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận BDTX .
2. Các hồ sơ minh chứng
- Biên bản các buổi triển khai, trao đổi chuyên đề BDTX qua Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn của tổ, của trường.
- Hồ sơ học tập của giáo viên: sử dụng các hồ sơ hiện có, cụ thể:
+ Đối với việc học nội dung 1, 2 và thảo luận các nội dung 1,2,3: sử dụng Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn.
+ Đối với nội dung 3: các giáo viên có thể ghi chép trực tiếp trên các tài liệu đã in ra từ trang web taphuan.moet.gov.vn.
IV. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
Thực hiện theo các điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT.
- Nội dung 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với đội ngũ Báo cáo viên cấp thành phố đánh giá điểm cho các Hiệu trưởng; Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với đội ngũ cốt cán cấp trường đánh giá điểm cho Phó hiệu trưởng và giáo viên trong trường.
- Nội dung 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo đánh giá điểm cho cán bộ, giáo viên toàn ngành.
- Nội dung 3: Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với đội ngũ cốt cán cấp trường đánh giá điểm cho Phó hiệu trưởng và giáo viên trong trường.
Lưu ý:
- Căn cứ vào các chuyên đề của nội dung 1 và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo qui định 01 chuyên đề cụ thể: Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học để các trường thực hiện bài kiểm tra BDTX nội dung 1.
- Việc đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 của giáo viên cần kết hợp giữa nhận thức và việc vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. Khi Hiệu trưởng cùng với tổ cốt cán nhà trường tổ chức kiểm tra nên theo thang điểm sau:
   + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);
   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).
  V. Đối tượng miễn nhiệm vụ BDTX
- Giáo viên nghỉ hưu theo chế độ trong năm học;
- Giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản;
- Giáo viên yếu sức khỏe đi điều trị từ 03 tháng trở lên có giấy xác nhận của bệnh viện;
- Giáo viên đi học tập trung từ 01 năm trở lên.
    Miễn nhiệm vụ bồi dưỡng nội dung 3 đối với:
    - Các giáo viên tiếng Anh tiểu học đang chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm.  
    - Các giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, các Ban giám hiệu và giáo viên dạy mô hình VNEN của 05 trường trong dự án Mô hình trường học mới.
    - ĐTB BDTX = (điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2) : 2.
        VI. Kinh phí
    Thực hiện theo công văn số 889/STC-HCSN ngày 28/3/2014 của Sở Tài chính Khánh Hòa về việc định mức kinh phí bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tin mới

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн