thứ 706222024

Last updateThứ 3, 07 11 2023 5am

Back Bạn đang ở: Trang chủ THCS Hướng dẫn Hướng dẫn khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Hướng dẫn khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 5401/BGDĐT-CNTT ngày 16/9/2014 và Công văn số 5476/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT), khảo thí và kiểm định chất

lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) năm học 2014 – 2015, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, KT&KĐCLGD đối với mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2014 – 2015 như sau:
    Phần 1    
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Củng cố, hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác KT&KĐCLGD ở các cơ sở giáo dục;
2. Xây dựng kế hoạch để triển khai tốt các kỳ thi năm học 2014 – 2015 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng qui chế thi của Bộ GD&ĐT;
3. Tăng cường quản lý công tác cấp phát văn bằng tốt nghiệp phổ thông; cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 theo quy định của Bộ GD&ĐT;
4. Cung cấp số liệu kết quả các kỳ thi cho các đơn vị để làm cơ sở nghiên cứu đánh giá chất lượng giáo dục của từng trường, góp phần tiếp tục đổi mới công tác quản lý trong tổ chức dạy và học, kiểm tra, cho điểm và đánh giá, đảm bảo đúng chất lượng thực của giáo dục phổ thông;
5. Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non, các cơ sở giáo dục phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;
6. Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các nhà trường để từng bước hình thành văn hoá chất lượng; tăng cường công tác tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục phổ thông và khuyến khích các trường đã đạt chuẩn quốc gia đăng ký thực hiện đánh giá ngoài;
7. Tham gia Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2014 – 2015 và Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2015 vào tháng 4/2015 và các chương trình đánh giá khác theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT;
8. Quán triệt và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 13/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông và trường trung cấp chuyên nghiệp; tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
9. Triển khai đồng bộ lập trang thông tin điện tử (website) cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo hướng công nghệ mới, nhằm hạn chế hợp đồng dịch vụ webhosting riêng, ảnh hưởng đến kinh phí và đội ngũ kỹ thuật các đơn vị;
10. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác KT&KĐCLGD, công tác điều hành và quản lý hành chính tại Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT và trường học. ( xem tiếp )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể