Chủ nhật01242021

Last updatethứ 7, 18 04 2020 8pm

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học Hướng dẫn Hướng dẫn bình bầu GVCN giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn bình bầu GVCN giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ công văn số 108/SGDĐT-GDTH ngày 25/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Thông tư 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở cấp tiểu học,

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 và chuẩn bị tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh hướng dẫn việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu của hội thi
1.1. Mục đích
a) Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các trường tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
b) Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
c) Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
1.2 Yêu cầu
Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
2. Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
2.1 Nội dung bình bầu
a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;
d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;
đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).
2.2 Quy trình và cách thức bình bầu
a) Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công cố kết quả.
b) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
c) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.
3. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký bình bầu
3.1 Đối tượng
Tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường. Nhà trường cần tính đến kế hoạch về nhân sự để có đủ điều kiện tham gia Giao lưu GVCN giỏi cấp thành phố.
3.2 Điều kiện
Được xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ( theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT );
Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;
Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.


3.3 Hồ sơ dự bình bầu
Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm có các hồ sơ sau:
-    Số chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi;
-    Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng;
-    Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
-    Các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.
4. Tổ chức, thực hiện
4.1 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai Hội thi giáo viên chủ nhiệm  giỏi đến giáo viên ít nhất 1 tháng trước thời điểm tổ chức bình bầu; ban hành các quyết định thành lập về Ban bình bầu cấp trường ( theo khoản 1, điều 8 của Thông tư 43 ), quyết định về Hội đồng khoa học cấp trường.
4.2 Thời gian tổ chức bình bầu
Nhà trường thực hiện trong tháng 01/2015.
Sau khi tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, yêu cầu nhà trường tập hợp và sắp xếp hồ sơ để lưu trữ, hồ sơ gồm có:
- Kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;
- Quyết định thành lập Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;
- Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp trường;
- Sổ chủ nhiệm của giáo viên dự bình bầu;
- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp;
- Các sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
- Các phiếu chấm điểm nội dung bình bầu;
- Tổng hợp chung kết quả thi;
- Quyết định công nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;
- Mẫu Giấy chứng nhận công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

4.3 Chế độ báo cáo ( tải file mẫu báo cáo tại đây  )
    - Kế hoạch tổ chức hội thi gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước thời gian tổ chức 15 ngày ( gởi văn bản có dấu đỏ );
    - Báo cáo kết quả tổ chức bình bầu ( tổng hợp chung kết quả thi ) chậm nhất sau 05 ngày tổ chức bình bầu ( gởi văn bản có dấu đỏ );
    Trên đây là hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014 – 2015. Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện./.

( Văn Nhân - PGD&ĐT Cam Ranh )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể