thứ 712042021

Last updateThứ 6, 26 11 2021 1am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá theo Thông tư 30

Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá theo Thông tư 30

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN THÔNG TƯ 30

1. Học bạ:
a) Việc ghi kết quả đánh giá tổng hợp vào Học bạ phân công như sau:
- Mục I. Các môn học và hoạt động giáo dục : giáo viên dạy môn/HĐGD nào thì ghi nhận xét (điểm KTĐK) của môn/HĐGD đó.

- Các nội dung còn lại do giáo viên chủ nhiệm ghi.
b) Dòng Tự nhiên và Xã hội/Khoa học:
- Đối với lớp 1,2,3: Ghi nhận xét môn Tự nhiên và Xã hội, không có điểm KTĐK;
- Đối với lớp 4,5: Ghi nhận xét và điểm KTĐK môn Khoa học.
c) Gợi ý một số ví dụ ghi mục Hoàn thành chương trình lớp học/tiểu học đối với lớp 1,2,3,4:
- “Hoàn thành chương trình lớp học. Được lên lớp.”
- “Chưa hoàn thành chương trình lớp học. Chưa được lên lớp.”
- Nếu học sinh được lên lớp sau khi đánh giá bổ sung vào tháng 8 (theo Điều 14, Khoản 1, Điểm b) thì ghi ở mục Hoàn thành chương trình lớp học: “Hoàn thành chương trình lớp học. Được lên lớp sau khi đánh giá bổ sung môn ... đạt ... điểm.”
- ...
Như vậy, đối với những trường hợp chưa hoàn thành lớp học vào cuối năm học có thể chưa ghi vào mục Hoàn thành chương trình lớp học/tiểu học, sau khi có kết quả đánh giá bổ sung vào tháng 8 thì mới ghi vào.
d) Nội dung ghi mục Hoàn thành chương trình lớp học/tiểu học đối với lớp 5: “Hoàn thành chương trình tiểu học.” hoặc “Chưa hoàn thành chương trình tiểu học.”

2. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục:
a) Đối với Sổ dành cho giáo viên chủ nhiệm:  
- GVCN sử dụng Sổ dành cho GVCN để theo dõi chất lượng các môn được phân công giảng dạy, nhận xét, đánh giá kết quả hình thành và phát triển năng lực, phẩm của học sinh.
- Khi thực hiện nhận xét thường xuyên hằng tháng, GVCN ghi những điểm nổi bật hay những điểm cần lưu ý để giúp đỡ học sinh tiến bộ về kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục, kết quả rèn luyện năng lực, phẩm chất. Những học sinh chỉ thực hiện ở mức Hoàn thành hay Đạt thì giáo viên có thể ghi ngắn gọn Hoàn thành, Chưa hoàn thành, Đạt, Chưa đạt.
b) Đối với Sổ dành cho giáo viên bộ môn:
- GVBM sử dụng Sổ dành cho GVBM để theo dõi chất lượng các môn được phân công giảng dạy, nhận xét, đánh giá kết quả hình thành và phát triển năng lực, phẩm của học sinh..
- GVBM chỉ ghi Danh sách học sinh (có thể in vi tính dán vào), các thông tin về Ngày, tháng, năm sinh; Nam ; Nữ ; Dân tộc ; Khuyết tật ; Địa chỉ liên lạc có thể không cần ghi. Khi cần thông tin về một học sinh cụ thể, GVBM phối hợp với GVCN để lấy thông tin.
- Để giảm tải cho GVBM trong việc ghi nhận xét thường xuyên hằng tháng về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, thống nhất thực hiện như sau: chỉ ghi những điểm nổi bật hay những điểm cần lưu ý để giúp đỡ học sinh tiến bộ về kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục, kết quả rèn luyện năng lực, phẩm chất. Những học sinh chỉ thực hiện ở mức Hoàn thành hay Đạt thì giáo viên có thể để trống, không phải ghi.
Đến cuối học kì 1, cuối năm học, giáo viên bộ môn ghi kết quả như sau:
+ Đối với những học sinh có những điểm nổi bật hay những điểm cần lưu ý cần ghi rõ, đầy đủ; đối với những học sinh chỉ thực hiện ở mức Hoàn thành hay Đạt thì giáo viên có thể ghi Hoàn thành (đối với Môn học và hoạt động giáo dục), Đạt (đối với Năng lực, Phẩm chất)
+ Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp để các GVCN thông qua từng học sinh về năng lực và phẩm chất để giáo viên bộ môn góp ý (tập trung ở những học sinh nổi bật hay những học sinh cần lưu ý cần giúp đỡ để tiến bộ), qua đó GVCN tổng hợp ghi vào Học bạ học sinh.
  c) Một số điều chỉnh ghi Sổ theo dõi chất lượng giáo dục dành cho giáo viên chủ nhiệm (gọi tắt Sổ TDCLGD) :
- Theo hướng dẫn trong Sổ TDCLGD, số ngày nghỉ hằng tháng (nếu có) ghi vào cuối mục Phẩm chất của phần Nhận xét thường xuyên, nhưng chưa theo dõi được số ngày nghỉ có phép và không phép trong tháng. Để theo dõi được số ngày nghỉ có phép và không phép trong tháng, thống nhất ghi như sau: ghi tổng số ngày nghỉ, số ngày nghỉ không phép được ghi chú trong ngoặc đơn.
Ví dụ: Trong tháng học sinh nghỉ 3 ngày đều có phép thì ghi 3(0); Trong tháng học sinh nghỉ 3 ngày, trong đó 1 ngày không phép thì ghi 3(1).
- Cột khen thưởng được chia làm hai (CK1; CN) và ghi kết quả bằng các kí hiệu như nhau: HS được khen cấp quốc gia ghi “Qg”; HS được khen cấp tỉnh ghi “T”; HS được khen cấp huyện/thị xã/thành phố ghi “H/Tx/Tp”, HS được khen cấp trường ghi “Tr”.
  Lưu ý: Chỉ những học sinh được cấp Giấy khen mới được ghi kết quả khen thưởng, còn các hình thức như Giấy chứng nhận,... chỉ là một trong các thành tích nổi bật của học sinh để cả lớp, giáo viên và hiệu trưởng bình bầu và xét tặng Giấy khen.
- Trong cột Hoàn thành chương trình lớp học ở trang 75 trong Sổ TDCLGD:
  + Đối với học sinh Hoàn thành chương trình lớp học/tiểu học: giáo viên đánh dấu x.
  + Đối với học sinh Chưa Hoàn thành chương trình lớp học/tiểu học: giáo viên ghi kí hiệu “CHT”.
- Trong cột Lên lớp ở trang 75 trong Sổ TDCLGD:
   + Đối với học sinh Được lên lớp: giáo viên đánh dấu x.
  + Đối với học sinh Chưa được lên lớp: giáo viên ghi kí hiệu “LB”.
- Trang 2, 3 trong Sổ TDCLGD không có cột Chưa được lên lớp (ở lại lớp, lưu ban) để ghi chú học sinh lưu ban của năm học trước, vì vậy danh sách học sinh lưu ban của năm học trước được ghi vào Sổ chủ nhiệm để theo dõi, giúp đỡ các em tiến bộ.
- Thống nhất thời gian ghi trong Sổ TDCLGD như sau:
  + Tháng thứ nhất: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 9;
  + Tháng thứ hai: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 10;
  + Tháng thứ ba: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 11;
  + Tháng thứ tư: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 12;
  + Tháng thứ năm: ghi kết quả tổng hợp đánh giá cuối học kì I;
  + Tháng thứ sáu: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 1+2;
  + Tháng thứ bảy: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 3;
  + Tháng thứ tám: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 4;
  + Tháng thứ chín: ghi kết quả nhận xét thường xuyên tháng 5;
  + Tháng thứ mười: ghi kết quả nhận xét thường xuyên cuối năm học.
- Đối với năm học 2014-2015: các giáo viên bắt đầu ghi kết quả nhận xét thường xuyên từ tháng 10/2014.
- Thời điểm hoàn thành việc ghi kết quả nhận xét thường xuyên hằng tháng giao cho Hiệu trưởng quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
- Dán vào trang cuối của Sổ tờ KIỂM TRA, NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG để kiểm tra, nhận xét việc thực hiện của giáo viên. Hiệu trưởng thực hiện kiểm tra 4 kì trong năm học: giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối năm học.

3. Bài kiểm tra định kì trong năm học chỉ lưu trữ trong 1,5 năm. Ví dụ: bài KTĐK cuối học kì 1, cuối năm học của NH 2014-2015 chỉ lưu trữ đến ngày 31/12/2015.

4. Giáo viên phải tự mình viết nhận xét vào vở, phiếu học tập, bài kiểm tra,... của học sinh và các hồ sơ đánh giá, không được dùng dấu đóng. Khi nhận xét trong vở học sinh, giáo viên không ghi tắt và viết đè lên bài làm của học sinh. Khi học sinh có sai sót cần ghi cụ thể, không ghi là chưa đạt hoặc chưa hoàn thành.

5. Đối với các trường ngoài VNEN, trong chương trình có bài KTĐK các môn Toán, Tiếng Việt giữa học kì I và giữa học kì II, các trường có thể chuyển sang ôn tập hoặc vẫn giữ tiết kiểm tra, do Hiệu trưởng nhà trường quyết định.
Nếu vẫn giữ tiết kiểm tra thì Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên tự ra đề kiểm tra theo tiến độ thực hiện chương trình, không chấm điểm bài kiểm tra (do đó trong đề kiểm tra không được để thang điểm), giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của học sinh để xem xét mức độ đạt được về nội dung kiến thức, kĩ năng của học sinh, qua đó điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học.
Ví dụ: Bài KTĐK môn Toán có 4 bài, GV có thể tổng hợp theo mẫu gợi ý sau:
Stt    Họ tên học sinh    Bài 1    Bài 2    Bài 3    Bài 4    Ghi chú
                         A         Đ       Đ          Đ        CĐ    
                         B         Đ       Đ          CĐ        Đ    
                                          ...                    
    Tổng hợp: - Đạt (Đ)    2        2          1          1    
                   - Chưa đạt (CĐ)                 1          1    

Từ kết quả tổng hợp số HS Đạt và Chưa đạt ở từng bài, giáo viên xem xét để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học, hoặc từ kết quả tổng hợp này, Ban giám hiêu có thể nhận xét và tư vấn cho giáo viên việc điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

6. Do Thông tư 30 không còn xếp loại giáo dục nên Sở sẽ điều chỉnh nội dung tiêu chuẩn 5 về Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục trong Biên bản kiểm tra, đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

7. Khi thực hiện Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD), người nghiên cứu vẫn ra đề kiểm tra khảo sát, trong đề không được ghi thang điểm, bài kiểm tra vẫn được chấm theo thang điểm 10 để phân tích kết quả nghiên cứu. Bài kiểm tra được lưu vào sản phẩm NCKHSPUD, không phát cho học sinh./.

( Nguồn: SGD&ĐT Khánh Hòa )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể