Thứ 211192018

Last updateThứ 6, 29 06 2018 7am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học Các cuộc thi Hướng dẫn giao lưu GVCN giỏi cấp thành phố 2014 - 2015

Hướng dẫn giao lưu GVCN giỏi cấp thành phố 2014 - 2015

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (File mau dang ky GVCN gioi.xls)File mẫu đăng ký dự thi GVCN giỏi cấp Thành phố22 kB23-01-2015 10:34

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và nhiệm vụ năm học 2014-2015 ở cấp tiểu học;

Thực hiện công văn số 1271/SGDĐT-GDTH ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi ở tiểu học cấp huyện, thị xã,

thành phố năm học 2014-2015;     Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi ở tiểu học cấp thành phố như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

          1. Mục đích:

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi ở cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

          - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, mỗi địa phương, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Chọn những giáo viên có kiến thức, năng lực, phẩm chất tốt qua Hội thi cấp thành phố để tham gia dự thi cấp tỉnh vào năm học 2015-2016.

2. Yêu cầu:

          Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức, phẩm chất và năng lực cho học sinh tiểu học.

 II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:

Tất cả các giáo viên tham gia hội thi đều phải thực hiện 4 phần thi:

 1. Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: giáo viên nộp cho Ban tổ chức hội thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm có kèm theo nhận xét, đánh giá của hiệu trưởng. Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm gồm có:

- Sổ chủ nhiệm của năm học 2013-2014;

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng;

- Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm.

Ban tổ chức hội thi đánh giá và cho điểm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm.

 2. Bài thi hiểu biết: Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. Thi hiểu biết về các nội dung bồi dưỡng thường xuyên có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. Bài thi hiểu biết là bài thi viết, có thể bằng hình thức trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên. Trưởng ban tổ chức hội thi quyết định hình thức thi, thời gian làm bài thi là 120 phút.

 3. Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp: giáo viên bắt thăm tình huống sư phạm do Ban tổ chức đưa ra và trả lời ứng xử tình huống đó trong công tác chủ nhiệm.

 4. Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: giáo viên kể lại một câu chuyện hoặc một việc làm mà đã để lại cho bản thân ấn tượng sâu sắc nhất trong công tác chủ nhiệm lớp và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo có nội dung liên quan đến câu chuyện đó. Thời gian câu chuyện không quá 10 phút.

 III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Đối tượng: Là giáo viên tiểu học đang làm công tác chủ nhiệm trong các trường học trên địa bàn thành phố.

2. Điều kiện:Có giấy chứng nhận đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường của năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015.  

3. Số lượng: Được phân bổ theo hạng trường, cụ thể (bắt buộc):

- Trường hạng 1: 03 giáo viên;

- Trường hạng 2 và hạng 3: 02 giáo viên.

 4. Hồ sơ dự thi:

Mỗi trường tham dự Hội thi lập danh sách gồm Trưởng đoàn và các giáo viên đăng ký dự thi, kèm theo danh sách là hồ sơ giáo viên dự thi gồm:

- Sổ chủ nhiệm của năm học 2013-2014;

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp (có xác nhận của Hiệu trưởng) kèm theo minh chứng;

- SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm (có nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng, không xếp loại); Lưu ý bài viết SKKN, NCKHSPƯD tránh sao chép.

- Giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường của năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI:

 1. Thời gian: 02 ngày – 16/4 và 17/4/2015.

2. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh.

 V. ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THI VÀ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN

 1. Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: (SKKN hoặc kết quả NCKHSPUD, sổ chủ nhiệm của năm học 2013-2014; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng).

- Mỗi nội dung trong hồ sơ được đánh giá theo thang điểm 10; Trưởng ban Tổ chức Hội thi quy định chi tiết mức điểm cho từng tiêu chí trong đánh giá các nội dung trong hồ sơ;

- Mỗi nội dung được 2 giám khảo chấm độc lập;

- Nếu điểm của 2 giám khảo lệch không quá 2 điểm thì điểm kết luận là trung bình cộng điểm của 2 giám khảo. Nếu điểm của 2 giám khảo lệch quá 2 điểm thì Thư ký báo cáo Trưởng ban giám khảo trao đổi với các giám khảo xem xét lại, trong trường hợp không giải quyết được thì báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định;

- Điểm trung bình cộng của 3 nội dung là điểm của phần thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm.

 2. Bài thi hiểu biết:

- Được đánh giá theo thang điểm 10;

- Được 2 giám khảo chấm độc lập theo Hướng dẫn chấm của Ban Đề thi.

- Nếu điểm của 2 giám khảo lệch không quá 2 điểm thì điểm kết luận là trung bình cộng điểm của 2 giám khảo. Nếu điểm của 2 giám khảo lệch quá 2 điểm thì Thư ký báo cáo Trưởng ban giám khảo trao đổi với các giám khảo xem xét lại, trong trường hợp không giải quyết được thì báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

 3. Bài thi ứng xử tình huống sư phạm:

- Được đánh giá theo thang điểm 10; Trưởng ban Tổ chức Hội thi quy định chi tiết mức điểm cho từng tiêu chí trong phần thi này;

- Được các giám khảo chấm độc lập;

- Nếu điểm của các giám khảo lệch không quá 2 điểm thì điểm kết luận là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Nếu điểm của các giám khảo lệch quá 2 điểm thì Thư ký báo cáo Trưởng ban giám khảo trao đổi với các giám khảo xem xét lại, trong trường hợp không giải quyết được thì báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

 4. Bài thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm:

- Được đánh giá theo thang điểm 10; Trưởng ban Tổ chức Hội thi quy định chi tiết mức điểm cho từng tiêu chí trong phần thi này;

- Được các giám khảo chấm độc lập;

- Nếu điểm của các giám khảo lệch không quá 2 điểm thì điểm kết luận là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Nếu điểm của các giám khảo lệch quá 2 điểm thì Thư ký báo cáo Trưởng ban giám khảo trao đổi với các giám khảo xem xét lại, trong trường hợp không giải quyết được thì báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

5. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi: Giáo viên đạt các yêu cầu dưới đây được công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố:

- Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm đạt từ 8 điểm trở lên;

- Bài thi hiểu biết đạt từ 8 điểm trở lên;

- Bài thi ứng xử tình huống sư phạm đạt từ 8 điểm trở lên;

- Bài thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm đạt từ 8 điểm trở lên.

 6. Cách xếp hạng toàn đoàn: Có 2 căn cứ:

- Tỉ lệ số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi/số giáo viên dự thi.

- Trường hợp có cùng tỉ lệ thì tính trung bình cộng điểm các phần thi của tất cả giáo viên dự thi trong đoàn. Đơn vị nào có điểm trung bình cộng cao hơn thì được xếp trên;

- Chỉ xét toàn đoàn cho các đơn vị tham gia từ 2 giáo viên trở lên.

Việc xếp hạng toàn đoàn là cơ sở để xét khen thưởng giải tập thể.

 VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC:

 1. Cơ cấu giải thưởng:

- Các cá nhân đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố sẽ được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận và được thưởng theo qui định hiện hành.

- Căn cứ số đơn vị cấp trường dự thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ qui định số lượng giải thưởng tập thể.

 2. Kinh phí:

    - Thực hiện theo Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi cho hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi cho hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo.

 VII. CHUẨN BỊ CỦA CÁC TRƯỜNG

          - Triển khai công văn này trong kì sinh hoạt chuyên môn gần nhất.

          - Tổ chức bình xét và cấp giấy Chứng nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2014-2015 cấp trường trước ngày 30/01/2015.

          - Gửi danh sách và hồ sơ giáo viên chủ nhiệm dự thi trước ngày 16/02/2015 về Phòng Giáo dục và Đào tạo ( nơi nhận: Văn Nhân )

          - Chuẩn bị tốt nhất về tinh thần và các điều kiện cho giáo viên tham gia dự thi cấp thành phố.

          Trên đây là hướng dẫn kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2014 – 2015. Đề nghị các trường triển khai thực hiện./.

( Nguồn: công văn 1042/PGDĐT-GDTH ngày 31/12/2014 của PGD&ĐT Cam Ranh )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể